Strona główna użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

 

  

UWAGA !!! 

Nowy Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem:

http://bip.glogowek.pl/7/strona-glowna-bip.html

 

 

Urząd Miejski w Głogówku
48-250 Głogówek ul. Rynek 1

tel.sekretariat:

077-4069900, fax 077-4069906


e-mail:

   sekretariat@glogowek.pl 

http://  www.glogowek.pl

 

Adres skrytki ePUAP: /UMGLOGOWEK/skrytka


NIP Gmina Głogówek: 755-19-08-182
REGON Gmina Głogówek: 531413350
     

 NIP Urząd Miejski: 755-10-04-055

REGON Urząd Miejski: 000529380

 

Wpłat można dokonywać na adres:

Gmina Głogówek

48-250 Głogówek

Rynek 1

NR konta

PL 03 8904 0001 1000 0000 4819 0001

 

Kod terytorialny Miasta i Gminy 

1610023

Stan ludności w gminie Głogówek na dzień 31 grudnia 2014 r.-

13 380, w tym miasto 5508 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek - czwartek: 7.30-16.00

Piątek: 7.30-14.00

 

  

Szanowni Państwo;

Uprzejmie informujemy, że celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządowych gminy Głogówek.

Na jego stronach znajdą Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy samorządowej – status prawny, zakres działania, organizacja, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
  • zasad funkcjonowania urzędu, w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych ewidencjach i rejestrach,
  • finansów i mienia gminy,
  • funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy i spółek gminnych,
  • zamówień publicznych i innych danych publicznych.

Serwis ten jest w fazie ciągłych zmian, bowiem ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określa szeroki zakres spraw do upublicznienia, formy w jakiej powinny być udostępnione oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej.

 

Bezpłatny dostęp do Dzienników Ustaw i Monitorów Polski

 rozmiar: 11,89 KB
pobrań: 53
data: 2010-01-15 08:46:30
opis:

 Realizując obowiązek  nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2009 r. nr 190, poz. 1473) nakładającą obowiązek nieodpłatnego udostępniania Dzienników Urzędowych i Monitorów Polski  przez administrację rządową i samorządową,zamieszczone zostają odnośniki do Rządowego Centrum Legislacji oraz bezpośrednio do Dzienników Ustaw i Monitora Polski.
 

Rządowe Centrum Legislacji: więcej>>
Dziennik Ustaw: więcej>>
Monitor Polski: więcej>>

 

 

 

  Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego: więcej>>

 

Archiwum  Dziennika Urzędowego - lata 2001-2008:

więcej>>

Informacje publiczne będące w posiadaniu UM w Głogówku i nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w siedzibie Urzędu.

 

 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc 

 

 


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 326089 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...